Čtení z Nového Zákona - pondělí 9. března 2009

Lk 6

Trhání klasů v sobotu

(Mt 12.1–8; Mk 2.23–28)

6 1(Jednou) v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je vydrolovali a jedli. 2Několik farizeů namítalo: »Proč děláte, co se v sobotu nesmí?« 3Ježíš jim odpověděl: »Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? 4Jak vešel do Božího domu, vzal posvátné chleby, jedl sám a dal i své družině? A ty přece smějí jíst jenom kněží!« 5A řekl jim: »Syn člověka je pánem nad sobotou.«

Člověk s ochrnutou rukou

(Mt 12.9–14; Mk 3.1–6)

6Jinou sobotu šel do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. 7Učitelé Zákona a farizeové si na (Ježíše) dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. 8On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou: »Vstaň a postav se doprostřed.« On vstal a postavil se tam. 9Ježíš jim řekl: »Ptám se vás: Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle: život zachránit, anebo zahubit?« 10Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: »Vztáhni tu ruku!« On to udělal, a ruka byla zase v pořádku. 11Oni však byli plní zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat.

Vyvolení dvanácti

(Mt 10 1–4; Mk 3.13–19)

12V těch dnech vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. 13Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: 14Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, 15Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, 16Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem.

Služba zástupům

(Mt 4.23–25)

17Sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. 18Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. 19Každý z toho množství (lidí) se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.

Blahoslavení

(Mt 5.1–12)

20Zahleděl se na své učedníky a řekl:

»Blahoslavení, vy chudí,

neboť vaše je Boží království.

21Blahoslavení, kdo nyní hladovíte,

neboť budete nasyceni.

Blahoslavení, kdo nyní pláčete,

neboť se budete smát.

22Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. 23Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům!

24Ale běda vám, boháči,

neboť (už) máte své potěšení.

25Běda vám, kdo jste nyní nasycení,

neboť budete hladovět.

Běda vám, kdo se nyní smějete,

neboť budete naříkat a plakat.

26Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům!

Milujte své nepřátele

(Mt 5.38–48; 7.12a)

27Ale vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, 28žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. 29Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. 30Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. 31Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. 32Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. 33Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. 34Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. 35Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. 36Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

Nesuďte druhé

(Mt 7.1–5)

37Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. 38Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.« 39Pověděl jim také (toto) přirovnání: »Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? 40Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. 41Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? 42Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.

Poznáte je po ovoci

(Mt 7.24–27)

43Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. 44Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. 45Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce.

Dvojí základy

(Mt 7.24–27)

46Proč mě oslovujete ‚Pane, Pane‘, když neděláte, co říkám? 47Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází a moje slova slyší a podle nich jedná. 48Je jako člověk, který stavěl dům: kopal do hloubky a položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn. 49Kdo je však slyšel, a (podle nich) nejednal, podobá se člověku, který vystavěl dům na zemi bez základů; když na něj narazil příval, hned se zřítil – a zkáza toho domu byla úplná.«

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - neděle 8. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - úterý 10. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Pondělí 9. 03. 2009, 17.18 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 9028x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina