Čtení z Nového Zákona - úterý 10. března 2009

Mt 23

Ježíš vystupuje proti zákoníkům a farizeům

(Mk 12.38–40; Lk 11.37–52; 20.45–47)

23 1Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: 2»Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. 3Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. 4Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. 5Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, 6mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, 7mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají ‚mistře‘. 8Vy však si nedávejte říkat ‚mistr‘, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. 9A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚otec‘, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. 10Ani si nedávejte říkat ‚učitel‘, jenom jeden je váš Učitel – Kristus. 11Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. 12Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

13Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Zavíráte před lidmi nebeské království. Sami do něho nevstupujete, a těm, kdo chtějí vstoupit, v tom zabraňujete. (14)

15Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho nového věřícího, a když se jím někdo stane, děláte z něho syna pekla, dvakrát horšího, nežli jste sami.

16Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Kdo by přísahal při chrámu, není vázán, kdo však by přísahal při chrámovém zlatě, je vázán.‘ 17Pošetilci a slepci! Co je víc: zlato, či chrám, který to zlato posvětil? 18Dále (říkáte): ‚Kdo by přísahal při oltáři, není vázán, ten však, kdo by přísahal při daru, který na něm leží, je vázán.‘ 19Slepci! Co je víc: dar, či oltář, který ten dar posvěcuje? 20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží; 21a kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při tom, kdo v něm přebývá; 22a kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom, kdo na něm sedí.

23Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. 24Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte.

25Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. 26Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.

27Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota. 28Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost.

29Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých 30a říkáte: ‚Kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků‘. 31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili. 32Dovršte tedy míru svých předků! 33Hadi, zmijí plemeno! Jak budete moci uniknout před odsouzením do pekla? 34Hle, proto k vám posílám proroky, lidi moudré a učitele Zákona. Některé z nich zabijete a ukřižujete, jiné budete ve svých synagogách bičovat a pronásledovat z města do města. 35Tak na vás padne všechna spravedlivá krev na zemi prolévaná, od krve spravedlivého Ábela až po krev Barachiášova syna Zachariáše, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. 36Amen, pravím vám: To všechno padne na toto pokolení.

Povzdech nad Jeruzalémem

(Lk 13.34–35)

37Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna svoje kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. 38Proto váš dům zůstane opuštěný. 39Neboť vám říkám: Neuvidíte mě od nynějška, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!‘«

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - pondělí 9. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - středa 11. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Úterý 10. 03. 2009, 01.26 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 450x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Petr Hudeček

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina