Čtení z Nového Zákona - středa 11. března 2009

Mt 20

Dělníci na vinici

20 1Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. 2Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. 3Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. 4Řekl jim: ‚Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ 5A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. 6Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu celý den nečinně stojíte?‘ 7Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na (mou) vinici!‘ 8Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘ 9Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. 10Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. 11Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: 12‚Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.‘ 13On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? 14Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. 15Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?‘ 16Tak budou poslední prvními a první posledními.«

Ježíš potřetí předpovídá svou smrt a vzkříšení

(Mk 10.32–34; Lk 18.31–34)

17Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim řekl: 18»Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti 19a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho, ale třetího dne bude vzkříšen.«

Žádost Jakuba a Jana

(Mk 10.35–45)

20Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. 21Zeptal se jí: »Co si přeješ?« Odpověděla mu: »Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.« 22Ježíš na to řekl: »Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?« Odpověděli: »Můžeme.« 23Řekl jim: »Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.« 24Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. 25Ježíš si je však zavolal a řekl: »Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. 26Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, 27a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. 28Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.«

Uzdravení dalších dvou slepců

(Mk 10.46–52; Lk 18.35–43)

29Když vycházeli z Jericha, šel za ním velký zástup. 30A hle, u cesty seděli dva slepí. Když slyšeli, že tamtudy jde Ježíš, začali křičet: »Pane, smiluj se nad námi, synu Davidův!« 31Lidé je však okřikovali, aby mlčeli. Ale oni křičeli ještě víc: »Pane, smiluj se nad námi, synu Davidův!« 32Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: »Co chcete, abych pro vás udělal?« 33Odpověděli mu: »Pane, ať se nám otevřou oči!« 34Ježíše pojal soucit. Dotkl se jejich očí, a ihned začali vidět a šli za ním.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - úterý 10. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - čtvrtek 12. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Středa 11. 03. 2009, 11.43 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 10327x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina