Čtení z Nového Zákona - pátek 13. března 2009

Mt 21

Vjezd do Jeruzaléma

(Mk 11.1–11; Lk 19.28–38; Jan 12.12–19)

21 1Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal Ježíš dva učedníky napřed 2a řekl jim: »Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: ‚Pán je potřebuje, a hned je pošle nazpátek.‘« 4To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka:

5'Řekněte siónské dceři:

Hle, tvůj král k tobě přichází

pokorný, sedí na oslu,

na oslátku, mláděti soumara.'

6Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. 7Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. 8Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. 9Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: 

»Hosana synu Davidovu!

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!

Hosana na výsostech!«

10Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: »Kdo je to?« 11Ze zástupu jim odpovídali: »To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.«

Očištění chrámu

(Mk 11.15–19; Lk 19.45–48; Jan 2.13–22)

12Ježíš vešel do chrámu a vyhnal všechny, kteří v chrámě kupovali a prodávali, zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačům holubů 13a řekl jim: »Je psáno: 

‚Můj dům ať je domem modlitby‘,

ale vy z něho děláte lupičské doupě.«

14V chrámě přistoupili k němu slepí a chromí a on je uzdravil. 15Když však velekněží a učitelé Zákona viděli ty podivuhodné věci, které vykonal, a jak děti v chrámě provolávají: »Hosana synu Davidovu!«, velmi těžce to nesli. 16Řekli mu: »Slyšíš, co říkají?« Ježíš jim odpověděl: »Ovšem! Což jste nikdy nečetli (v Písmu): ‚Z úst nemluvňat a kojenců zjednal sis chválu‘ 17A nechal je, vyšel z města do Betánie a tam přenocoval.

Prokletí fíkovníku

(Mk 11.12–14; 20–24)

18Když se ráno zase vracel do města, dostal hlad. 19U cesty uviděl fíkovník, šel k němu, ale nic na něm nenašel než listí. Řekl mu: »Nikdy, až navěky, ať z tebe už nevzejde ovoce!« Fíkovník ihned uschl. 20Když to viděli učedníci, podivili se tomu a řekli: »Jak ten fíkovník hned uschl!« 21Ježíš jim na to odpověděl: »Amen, pravím vám: Jestliže budete mít víru a nebudete pochybovat, dokážete nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře!‘, stane se to. 22A dostanete všechno, zač budete v modlitbě prosit s vírou.«

Ježíšova moc

(Mk 11.27–33; Lk 20.1–8)

23Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu s otázkou: »Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc?« 24Ježíš jim odpověděl: »Také já se vás zeptám na jednu věc. Když mi na ni odpovíte, i já vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci. 25Odkud byl Janův křest? Z nebe, anebo od lidí?« Ale oni mezi sebou uvažovali: »Řekneme-li ‚z nebe‘, namítne nám: ‚Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ 26Řekneme-li však ‚od lidí‘, musíme se bát lidu, protože všichni pokládají Jana za proroka.« 27Odpověděli tedy Ježíšovi: »Nevíme.« A on jim řekl: »Ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám.

Podobenství o dvou synech

28Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ 29On odpověděl: ‚Mně se nechce‘, ale potom toho litoval, a přece šel. 30Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane‘, ale nešel. 31Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?« Odpověděli mu: »Ten první.« Ježíš jim řekl: »Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. 32Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.

Podobenství o pronajaté vinici

(Mk 12.1–12; Lk 20.9–19)

33Poslyšte jiné podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. 34Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. 35Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. 36(Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. 37Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‚Na mého syna budou mít ohled.‘ 38Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!‘ 39A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. 40Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?« 41Odpověděli mu: »Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.« Ježíš jim řekl: 42»Nečetli jste nikdy v Písmu:

'Kámen, který stavitelé odvrhli,

stal se kvádrem nárožním.

Učinil to Pán

a v našich očích je to podivuhodné'?

43Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. 44A kdo na ten kámen padne, ten se potluče, a na koho padne, toho rozdrtí.«

45Když velekněží a farizeové uslyšeli tato jeho podobenství, poznali, že mluví o nich. 46Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu, protože (lidé) ho považovali za proroka. 

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - čtvrtek 12. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - sobota 14. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Pátek 13. 03. 2009, 20.52 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 410x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Jan Hrubý

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina