Čtení z Nového Zákona - pondělí 16. března 2009

Lk 4

Pokušení Ježíše

(Mt 4.1–11; Mk 1.12–13)

4 1Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští 2čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. 3Ďábel mu řekl: »Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!« 4Ježíš mu odpověděl: »Je psáno: ‚Nejen z chleba žije člověk‘ 5Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: »Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. 7Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje!« 8Ježíš mu na to řekl: »Je psáno:

'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět

a jen jemu sloužit!'«

9Potom ho (ďábel) zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: »Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! 10Je přece psáno:

'Svým andělům vydá o tobě příkaz,

aby tě ochránili,

11a

ponesou tě na rukou,

abys nenarazil nohou o kámen.'«

12Ježíš mu odpověděl: »Je řečeno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!‘« 13Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.

Počátek hlásání království v Galileji

(Mt 4.12–17; Mk 1.14–15)

14Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji. 15Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili.

Návrat Ježíše do Nazareta

(Mt 13.53–58; Mk 6.1–6)

16(Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). 17Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo:

18'Duch Páně je nade mnou, 

proto mě pomazal,

poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst,

abych vyhlásil zajatým propuštění

a slepým navrácení zraku,

abych propustil zdeptané na svobodu,

19abych vyhlásil milostivé léto Páně.'

20Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. 21Začal k nim mluvit: »Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.« 22Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: »Není to syn Josefův?« 23Řekl jim: »Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.« 24Dále řekl: »Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. 25Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; 26ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. 27A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.« 28Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. 29Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. 30On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Člověk posedlý nečistým duchem

(Mk 1.21–28)

31 Šel dolů do galilejského města Kafarnaa a v sobotu tam učil. 32Žasli nad jeho učením, protože v jeho slově byla moc. 33V synagoze byl nějaký člověk, který měl v sobě nečistého ďábelského ducha. Ten vzkřikl velikým hlasem: 34»Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!« 35Ale Ježíš mu přísně rozkázal: »Mlč a vyjdi z něho!« Zlý duch tím člověkem smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu ublížil. 36Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: »To je něco! Svrchovanou mocí poroučí nečistým duchům, a vyjdou.« 37Pověst o něm se roznesla po všech místech v tom kraji.

Uzdravení mnohých

(Mt 8.14–17; Mk 1.29–34)

38Odešel pak ze synagogy a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla stižena vysokou horečkou; i prosili ho za ni. 39On se nad ní sklonil, pohrozil horečce, a ta přestala. (Nemocná) hned vstala a obsluhovala je. 40Když zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné nejrůznějšími neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. 41Z mnohých také vycházeli zlí duchové a křičeli: »Ty jsi Boží syn!« Přísně jim to zakazoval a nenechával je mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.

Kázání na cestách

(Mk 1.35–39)

42Jakmile se rozednilo, vyšel ven a zašel na opuštěné místo. Zástupy ho však hledaly. Přišly až za ním a chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. 43On však jim řekl: »Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst o Božím království, protože k tomu jsem byl poslán.« 44A kázal v judských synagogách.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - neděle 15. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - úterý 17. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Úterý 17. 03. 2009, 09.29 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 9101x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Martin Davídek

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina