Čtení z Nového Zákona - úterý 17. března 2009

Mt 18

Kdo je největší

 (Mk 9.33–37; Lk 9.46–48)

18 1V té chvíli přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: »Kdo je vlastně v nebeském království největší?« 2Tu zavolal dítě, postavil ho před ně 3a řekl: »Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. 4Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. 5A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.

Svádění ke hříchu

(Mk 9.42–48; Lk 17.1–2)

6Kdo však jedno z těchto nepatrných, které ve mě věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. 7Běda světu, že svádí ke hříchu! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého pohoršení přichází! 8Svádí-li tě tvá ruka nebo noha, usekni ji a odhoď od sebe. Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky nebo bez nohy, než abys s oběma rukama nebo s oběma nohama byl uvržen do věčného ohně. 9Svádí-li tě tvé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe. Je pro tebe lépe, abys s jedním okem vešel do života, než s oběma očima byl uvržen do ohnivého pekla.

Podobenství o ztracené ovci

(Lk 15.3–7)

10Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. (11) 12Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? 13A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. 14Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Bratr ve hříchu

(Lk 17.3)

15Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. 16Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‚každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků‘. 17Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. 18Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. 19Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. 20Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.«

Podobenství o odpuštění a služebníkovi

21Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: »Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?« 22Ježíš mu odpověděl: »Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmdesátsedmkrát. 23Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. 24A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. 25Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. 26Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!‘ 27A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. 28Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‚Zaplať, co jsi dlužen!‘ 29Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘ 30On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. 31Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. 32Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. 33Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?‘ 34A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. 35Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.«

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - pondělí 16. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - středa 18. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Úterý 17. 03. 2009, 09.31 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 402x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Foto Karel Pech

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina