Čtení z Nového Zákona - čtvrtek 19. března 2009

Mt 1

Rodokmen Ježíše Krista

(Lk 3.23–38)

1 1Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova.

2Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. 3Juda byl otec Fáresa a Záry – jejich (matka) byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, 4Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, 5Salmón otec Boazův – jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův – jeho (matka) byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, 6Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův – jeho (matka) byla žena Uriášova. 7Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, 8Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, 9Uzijáh otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, 10Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, 11Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónského vyhnanství.

12Po babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, 13Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, 14Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, 15Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, 16Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.

17Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida až po babylónské vyhnanství čtrnáct a od babylónského vyhnanství až ke Kristu čtrnáct.

Narození Ježíše Krista

(Lk 2.1–7)

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. 19Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. 20Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: »Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.« 22To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: 

23'Hle, panna počne a porodí syna

a dají mu jméno Emanuel,'

to znamená ‚Bůh s námi‘. 24Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. 25Ale nepoznal ji, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - středa 18. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - pátek 20. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Čtvrtek 19. 03. 2009, 22.52 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 9015x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Petr Hudeček

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina