Čtení z Nového Zákona - pátek 20. března 2009

Mk 12

Podobenství o pronajaté vinici

(Mt 21.33–46; Lk 20.9–19)

12 1Začal k nim mluvit v podobenstvích. »Jeden člověk vysázel vinici, obehnal ji plotem, vykopal lisovací nádrž a vystavěl strážní věž, pronajal (vinici) vinařům a vydal se na cesty. 2V určený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu od vinařů vyzvedl (podíl) z výtěžku vinice. 3Ale oni ho popadli, zbili a poslali nazpět s prázdnou. 4Zase k nim poslal jiného služebníka; tomu rozbili hlavu a potupili ho. 5Dalšího poslal, a toho zabili. Stejně se vedlo mnoha jiným; jedny zbili, jiné zabili. 6Měl ještě jednoho: svého jediného syna. Toho k nim poslal naposled; myslel si: ‚Na mého syna budou mít ohled.‘ 7Ale vinaři si mezi sebou řekli: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví bude naše!‘ 8A popadli ho, zabili, a vyhodili ven z vinice. 9Co udělá pán té vinice? Přijde, vinaře zahubí a vinici svěří jiným. 10Copak jste nečetli toto místo v Písmu:

'Kámen, který stavitelé zavrhli,

stal se kvádrem nárožním.

11Učinil to Pán

a v našich očích je to podivuhodné'?«

12Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu; poznali totiž, že tím podobenstvím mířil na ně. Nechali ho tedy a odešli.

Placení daní císaři

(Mt 22.15–22; Lk 20.20–26)

13(Nepřátelé) poslali (k Ježíšovi) několik farizeů a herodovců, aby ho chytili za slovo. 14Ti přišli a řekli mu: »Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, čím kdo je, ale učíš cestě k Bohu podle pravdy. Je dovoleno platit daň císaři, nebo ne? Máme ji platit, nebo nemáme?« 15On však prohlédl jejich pokrytectví, a proto jim odpověděl: »Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám!« 16Podali mu ho a on se jich zeptal: »Čí je to obraz a nápis?« Odpověděli: »Císařův.« 17Ježíš jim řekl: »Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu.« A velmi nad ním užasli.

Otázka vzkříšení

(Mt 22.23–33; Lk 20.27–40)

18Přišli k němu i saduceové, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: 19»Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‚Zemře-li někomu bratr a zanechá po sobě manželku, ale žádné dítě, si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ 20Bylo sedm bratrů. První se oženil, a zemřel bez potomka. 21Jeho manželku si vzal druhý, ale i on zemřel bez potomka. Stejně tak třetí. 22A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Poslední ze všech zemřela i ta žena. 23Kterému z nich bude náležet při vzkříšení, až vstanou? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!« 24Ježíš jim řekl: »Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží moc. 25(lidé) vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. 26A co se týká mrtvých, že budou vzkříšeni, nečetli jste v Mojžíšově knize (na tom místě, kde je řeč o hořícím) keři, jak mu Bůh řekl: ‚Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův?‘ 27On není Bohem mrtvých, ale živých! Velmi se mýlíte!«

Největší přikázání

(Mt 22.34–40; Lk 10.25–28)

28Jeden z učitelů Zákona poslouchal jejich spor a viděl, že jim dobře odpověděl. Přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: »Které přikázání je první ze všech?« 29Ježíš odpověděl: »První je toto: ‚Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. 30Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. 31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.« 32Učitel Zákona mu na to řekl: »Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho 33a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary 34Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: »Nejsi daleko od Božího království.« A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.

Otázka o Davidově synovi

(Mt 22.41–46; Lk 20.41–44)

35Když Ježíš učil v chrámě, řekl: »Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? 36Vždyť sám David pravil v Duchu svatém:

'Řekl Hospodin mému Pánu:

Zasedni po mé pravici,

dokud ti nepoložím tvé nepřátele pod nohy.'

37Sám David ho nazývá Pánem, jak tedy může být jeho synem?«

Proti zákoníkům

(Mt 23.1–36; Lk 20.45–47)

38Když učil, řekl: »Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, 39první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; 40vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.«

Vdoviny mince

(Lk 21.1–4)

41Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. 42Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. 43Zavolal své učedníky a řekl jim: »Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. 44Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.«

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - čtvrtek 19. března 2009 Následující text: Diář biskupa Pavla na březen 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Čtvrtek 19. 03. 2009, 22.54 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 430x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina