Čtení z Nového Zákona - sobota 21. března 2009

Lk 18

Podobenství o vdově a soudci

18 1Pověděl jim dále podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: 2»V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. 3Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‚Zastaň se mě proti mému odpůrci!‘ 4Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a na lidi nedám, 5přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.‘« 6A Pán řekl: »Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! 7A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? 8Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?«

Podobenství o farizeovi a celníkovi

9Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10»Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. 11Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. 12Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.‘ 13Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‚Bože, buď milostiv mně hříšnému!‘ 14Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.«

Požehnané malé děti

(Mt 19.13–15; Mk 10.13–16)

15Přinášeli mu také děti, aby jim požehnal. Jakmile to uviděli učedníci, zakazovali jim to. 16Ale Ježíš je přivolal k sobě a řekl: »Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. 17Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.«

Bohatý

(Mt 19.16–30; Mk 10.17–31)

18Jeden vznešený muž se ho zeptal: »Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?« 19Ježíš mu odpověděl: »Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. 20Přikázání znáš: ‚Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti svého otce i matku.‘« 21On na to řekl: »To všechno jsem zachovával od mládí.« 22Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: »Jedno ti ještě chybí: prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!« 23Jakmile to uslyšel, velmi se zarmoutil, byl totiž velmi bohatý.

24Když Ježíš viděl, že se zarmoutil, řekl: »Jak těžko vcházejí do Božího království ti, kdo mají bohatství! 25Spíš totiž projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.« 26Ti, kdo to slyšeli, řekli: »Kdo tedy může být spasen?« 27Odpověděl: »Co je nemožné u lidí, je možné u Boha.« 28Tu řekl Petr: »My jsme opustili všechno, co jsme měli, a šli jsme za tebou!« 29Odpověděl jim: »Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, 30aby nedostal mnohokrát víc v tomto čase a v budoucím věku život věčný.«

Ježíš potřetí předpovídá svou smrt a vzkříšení

(Mt 20.17–19; Mk 10.32–34)

31Vzal si stranou svých Dvanáct a řekl jim: »Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam se splní všechno, co napsali proroci o Synu člověka: 32Bude totiž vydán pohanům, bude posmíván, ztýrán a popliván, 33zbičují a zabijí ho, ale třetího dne vstane.« 34Oni však ničemu z toho nerozuměli; smysl tohoto výroku jim zůstal skryt a nechápali, co bylo řečeno.

Uzdravení slepého žebráka

(Mt 20.29–34; Mk 10.46–52)

35Když se blížili k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. 36Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. 37Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. 38Tu zvolal: »Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!« 39Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však ještě víc křičel: »Synu Davidův, smiluj se nade mnou!« 40Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: 41»Co chceš, abych pro tebe udělal?« Odpověděl: »Pane, ať vidím!« 42Ježíš mu řekl: »Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.« 43Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

 

««« Předchozí text: Homilie v kapli sv. Josefa v Českých Budějovicích Následující text: Čtení z Nového Zákona - neděle 22. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Sobota 21. 03. 2009, 20.32 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 5229x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina