Čtení z Nového Zákona - neděle 22. března 2009

Jan 3

Ježíš a Nikodém

3 1Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady. 2Ten přišel (k Ježíšovi) v noci a řekl mu: »Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh.« 3Ježíš mu odpověděl: »Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.« 4Nikodém mu namítl: »Jak se může člověk narodit, když je starý? Přece nemůže podruhé vejít do mateřského lůna a narodit se.« 5Ježíš odpověděl: »Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znova. 8Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.« 9Nikodém se zeptal: »Jak se to může stát?« 10Ježíš mu odpověděl: »Ty jsi v izraelském národě učitel a to nevíš? 11Amen, amen, pravím ti: Mluvíme o tom, co známe, svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. 12Nevěříte-li, když jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak (teprve) uvěříte, až k vám budu mluvit o nebeských? 13Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. 14Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. 16Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. 18Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 19Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. 20Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.« 

Ježíš a Jan Křitel

22Potom odešel Ježíš se svými učedníky do judské země. Tam s nimi pobýval a křtil. 23Ale i Jan křtil v Ainonu blízko Salimu, protože tam bylo hodně vody, a lidé přicházeli a dávali se křtít. 24Jan totiž ještě nebyl uvržen do žaláře. 25Tu mezi Janovými učedníky a (nějakým) židem vznikl spor o očišťování. 26Přišli k Janovi a řekli mu: »Mistře, ten, který byl na druhém břehu Jordánu u tebe a o kterém jsi vydal svědectví, on sám křtí a všichni jdou k němu!« 27Jan odpověděl: »Nikdo si nemůže nic vzít, není-li mu to dáno z nebe. 28Vy sami mi musíte dosvědčit, že jsem řekl: ‚Já nejsem Mesiáš, jsem poslán před ním.‘ 29Ženich je ten, kdo má nevěstu; ale přítel ženichův, který je s ním a slyší ho, srdečně se raduje z ženichova hlasu. A tak je má radost dovršena. 30On musí růst, já však se menšit.

Kdo přichází z nebe

31Kdo přichází shora, je nade všemi; kdo pochází ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všemi; 32svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. 33Kdo však jeho svědectví přijal, dotvrdil tím, že Bůh je pravdivý. 34Vždyť ten, kterého poslal Bůh, mluví slova Boží; (Bůh) mu totiž dává Ducha v míře neomezené. 35Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou. 36Kdo věří v Syna, má život věčný; kdo však odpírá věřit v Syna, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.«

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - sobota 21. března 2009 Následující text: Homilie biskupa Pavla v katedrále sv. Mikuláše 22. 3. 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Pondělí 23. 03. 2009, 11.49 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 410x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Petr Hudeček

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina