Čtení z Nového Zákona - pondělí 23. března 2009

Jan 4

Ježíš a samařská žena

4 1Jakmile se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan 2-ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci - 3opustil Judsko a odešel zase do Galileje. 4Musel projít Samařskem. 5Přišel tedy k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. 6Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak (jak byl) – u té studny. Bylo kolem poledne.

7Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: »Dej mi napít.« - 8Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. - 9Samařská žena mu odpověděla: »Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?« Židé se totiž se Samaritány nestýkají. 10Ježíš jí na to řekl: »Kdybys znala Boží dar a (věděla), kdo ti říká: ‚Dej mi napít‘, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.« 11Žena mu namítla: »Pane vždyť ani nemáš (vědro), a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? 12Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?« 13Ježíš jí odpověděl: »Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. 14Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.« 15Žena mu řekla: »Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.«

 16Ježíš jí řekl: »Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.« 17Žena mu odpověděla: »Nemám muže.« Ježíš jí na to řekl: »Správně jsi odpověděla: ‚Nemám muže‘; 18pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi mluvila pravdu.« 19Žena mu řekla: »Pane, vidím, že jsi prorok! 20Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: ‚(Jen) v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.‘« 21Ježíš jí odpověděl: »Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. 22Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. 23Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví (Boží) ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. 24Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.« 25Žena mu řekla: »Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus (Pomazaný). Ten, až přijde, oznámí nám všechno.« 26Na to jí řekl Ježíš: »Já jsem to, který s tebou mluvím.«

27Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo nezeptal: »Co jí chceš?« nebo »Proč s ní mluvíš?« 28Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: 29»Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?« 30Vyšli tedy z města a šli k němu.

31Mezitím ho učedníci prosili: »Mistře, najez se!« 32On jim však řekl: »Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.« 33Učedníci se mezi sebou ptali: »Přinesl mu někdo něco jíst?« 34Ježíš jim řekl: »Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo. 35Říkáte přece: ‚Ještě čtyři měsíce, a nastanou žně.‘ Hle, říkám vám: Zvedněte oči a podívejte se na pole: jsou už bílá ke žním. 36Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a shromažďuje úrodu pro věčný život, takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. 37V tom je totiž pravdivé přísloví: ‚Jiný rozsévá a jiný sklízí.‘ 38Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepracovali. Jiní pracovali, a vy sklízíte (plody) jejich práce.«

39Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy, která svědčila: »Řekl mi všechno, co jsem udělala.« 40Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. 41A ještě mnohem víc jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. 42Té ženě pak říkali: »Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.«

Uzdravení úředníkova syna

(Mt 8.5–13; Lk 7.1–10)

43Po těch dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. 44Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. 45Když tedy přišel do Galileje, Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli všechno, co vykonal v Jeruzalémě o svátcích; i oni tam totiž byli na svátky.

46Přišel tedy zase do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau. 47Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vyhledal ho a prosil, aby šel a uzdravil mu syna – už totiž skoro umíral. 48Ježíš mu řekl: »Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.« 49Královský úředník mu odpověděl: »Pane, přijď, než moje dítě umře!« 50Ježíš mu řekl: »Jen jdi, tvůj syn je živ.« Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. 51Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili: »Tvůj syn je živ!« 52Zeptal se jich tedy na hodinu, kdy mu začalo být lépe. Odpověděli mu: »Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala horečka.« 53Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: ‚Tvůj syn je živ.‘ A uvěřil on i všichni v jeho domě. 54To bylo druhé znamení, které Ježíš vykonal, když se vrátil z Judska do Galileje.

 

««« Předchozí text: Homilie biskupa Pavla v katedrále sv. Mikuláše 22. 3. 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - úterý 24. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Pondělí 23. 03. 2009, 12.43 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 8563x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Jaroslav Veselka

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina