Čtení z Nového Zákona - Slavnost Zvěstování Páně středa 25. března 2009

Lk 1

Věnování Teofilovi

1 1Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, 2jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. 3A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, 4aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen.

Zvěstování narození Jana Křtitele

5Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. 6Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. 7Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. 8Když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou službu, 9padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo. 10Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu té oběti. 11Tu se mu zjevil anděl Páně stojící po pravé straně kadidlového oltáře. 12Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. 13Anděl mu však řekl: »Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 14Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. 15Bude veliký před Pánem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný Ducha svatého už od mateřského lůna 16a mnoho izraelských synů obrátí k Pánu, jejich Bohu. 17Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a připravil Pánu ochotný lid.« 18Zachariáš řekl andělovi: »Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a (také) moje žena je v pokročilém věku.« 19Anděl mu odpověděl: »Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst. 20Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas.«

21Lid čekal na Zachariáše a divil se, že se v chrámě zdržuje tak dlouho. 22Když pak vyšel a nemohl k nim promluvit, poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim znamení a zůstal němý. 23Když se skončily dny jeho služby, vrátil se domů. 24Po těch dnech jeho žena Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců. Říkala si: 25»To mi učinil Pán, když mě milostivě zbavil pohanění před lidmi.«

Zvěstování narození Ježíše

26V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. 28Anděl k ní vešel a řekl: »Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!« 29Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. 30Anděl jí řekl: »Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 31Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, 33bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.« 34Maria řekla andělovi: »Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!« 35Anděl jí odpověděl: »Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. 36I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. 37Vždyť u Boha není nic nemožného.« 38Maria řekla: »Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!« A anděl od ní odešel.

Maria navštěvuje Alžbětu

39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. 40Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. 41Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým 42a zvolala mocným hlasem: »Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! 43Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? 44Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! 45Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!«

Mariin chvalozpěv

46Maria řekla:

»Velebí má duše Hospodina

47a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

48neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. 

Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

49že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.

Jeho jméno je svaté

50a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení 

k těm, kdo se ho bojí.

51Mocně zasáhl svým ramenem,

rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

52Mocné sesadil z trůnu

a ponížené povýšil,

53hladové nasytil dobrými věcmi

a bohaté propustil s prázdnou.

54Ujal se svého služebníka Izraele,

pamatoval na své milosrdenství,

55jak slíbil našim předkům,

Abrahámovi a jeho potomkům navěky.«

56Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Narození Jana Křtitele

57Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. 58Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. 59Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. 60Jeho matka na to řekla: »Ne, ale bude se jmenovat Jan!« 61Namítli jí: »Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.« 62Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. 63On si vyžádal tabulku a napsal: »Jeho jméno je Jan.« Všichni se tomu podivili. 64Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. 65Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. 66Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: »Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!«

Zachariášovo proroctví

67Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova:

68»Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,

neboť navštívil a vykoupil svůj lid!

69Vzbudil nám mocného spasitele

z rodu svého služebníka Davida,

70jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků;

71zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.

72Slitoval se nad našimi otci,

rozpomenul se na svou svatou smlouvu,

73na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:

že nám dopřeje, 74abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel

75zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

76A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího,

neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,

77dát jeho lidu poznání spásy

v odpuštění hříchů

78z milosrdné lásky našeho Boha,

s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,

79aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,

a uvedl naše kroky na cestu pokoje.«

80Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským (národem).

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - úterý 24. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - čtvrtek 26. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Středa 25. 03. 2009, 10.16 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 4746x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Petr Hudeček

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina