Čtení z Nového Zákona - pátek 27. března 2009

Jan 7

Nevíra Ježíšových příbuzných

7 1Potom Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život. 2Blížily se židovské svátky stánků. 3Jeho příbuzní mu řekli: »Odejdi odtud do Judska, aby i tvoji učedníci viděli skutky, které konáš. 4Kdo se chce stát veřejně známým, nejedná přece v skrytu. Když dokážeš takové věci, ukaž se světu!« 5Ani jeho příbuzní totiž v něho nevěřili. 6Ježíš jim odpověděl: »Můj čas ještě nepřišel, ale pro vás je každý čas vhodný. 7Vás svět nemůže nenávidět, mne však nenávidí, protože já o něm svědčím, že jeho skutky jsou zlé. 8Vy na svátky jděte, já na tyto svátky (ještě) nepůjdu, protože můj čas se dosud nenaplnil.« 9To jim řekl a zůstal v Galileji.

Ježíš na svátcích stánků

10Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on – ne veřejně, ale potajmu. 11O svátcích ho tam židé hledali a ptali se: «Kdepak on je?« 12Mezi lidem bylo o něm mnoho řečí. Jedni říkali: »Je dobrý.« Jiní říkali: »Není, jen lidi svádí.« 13Nikdo však o něm nemluvil veřejně ze strachu před židy.

14Když už byly svátky v polovici, přišel Ježíš nahoru do chrámu a učil. 15Židé se divili a říkali: »Jak to, že se vyzná v Písmu, když se tomu neučil?« 16Ježíš jim na to řekl: »Moje učení není moje, ale toho, který mě poslal. 17Kdo je ochoten plnit jeho vůli, pozná, zdali to učení pochází od Boha, anebo zdali já mluvím sám ze sebe. 18Kdo mluví sám ze sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je věrohodný a není v něm klam. 19Nedal vám Mojžíš Zákon? A nikdo z vás Zákon neplní. Proč mi ukládáte o život?« 20Lidé mu odpověděli: »Jsi pomatený! Kdo ti ukládá o život?« 21Ježíš jim na to řekl: »Jediný skutek jsem vykonal, a přivedlo vás to z míry. 22Mojžíš vám dal obřízku – ne že by pocházela od Mojžíše, ale od praotců – a obřezáváte člověka také v sobotu. 23Když tedy člověk smí přijmout obřízku v sobotu, a Mojžíšův Zákon tím není porušen, proč se na mě horšíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? 24Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivě.«

On mě poslal

25Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali: »Není to ten, kterého chtějí zabít? 26A hle: mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli přední muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš? 27Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je.« 28Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal: »Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte. 29Já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal.« 30Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. 31Mnoho lidí však v něho uvěřilo. Říkali: »Bude Mesiáš, až přijde, konat více znamení, než vykonal on?«

Velekněží a farizeové poslali zatknout Ježíše

32Farizeové se doslechli, že si to o něm lidé říkají. Proto velekněží a farizeové poslali služebníky (velerady), aby ho zatkli. 33Ježíš však řekl: »Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal. 34Budete mě hledat, ale nenajdete; a kde jsem já, tam vy nemůžete přijít.« 35Židé se mezi sebou ptali: »Kampak chce jít, že my ho nenajdeme? Snad nechce jít do pohanské ciziny a učit tam pohany? 36Co znamenají ta slova, která řekl: ‚Budete mě hledat, ale nenajdete; a kde jsem já, tam vy přijít nemůžete‘?«

Kdo žízní ať přide ke mě

37V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal: »Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, 38ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.« 39To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl (dán), protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Roztržka v zástupu

40Když židé slyšeli ta slova, někteří z nich říkali: »To je skutečně ten Prorok!« 41Druzí zase: »To je Mesiáš!« Ale jiní namítali: »Copak přijde Mesiáš z Galileje? 42Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?« 43Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce. 44Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku.

Nikdo z předních neuvěřil

45Služebníci (velerady) se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: »Proč jste ho nepřivedli?« 46Služebníci odpověděli: »Žádný člověk nikdy tak nemluvil.« 47Farizeové jim na to řekli: »I vy jste se nechali svést? 48Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů? 49Leda jen tahle luza, která nezná Zákon – kletba na ně!«

50Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl: 51»Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?« 52Odpověděli mu: »Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.«

53A každý se vrátil domů.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - čtvrtek 26. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - sobota 28. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Pátek 27. 03. 2009, 22.44 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 417x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina