Čtení z Nového Zákona - neděle 29. března 2009

Jan 12

Pomazání v Betánii

(Mt 26.6–13; Mk 14.3–9)

12 1Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. 2Připravili tam (Ježíšovi) hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu. 3Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. 4Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který ho měl zradit, však řekl: 5»Proč se ten olej neprodal za tři sta denárů a nedalo se to chudým?« 6To řekl, ne že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: spravoval pokladnu a bral z toho, co se do ní dávalo. 7Ježíš odpověděl: »Nech ji. Ať jej uchová pro den mého pohřbu. 8Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky nemáte.«

Rozhodnutí o zabití Lazara

9Velký zástup židů se dověděl, že je tam, a tak přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. 10Velekněží tedy rozhodli, že zabijí i Lazara, 11protože mnoho židů kvůli němu odcházelo a věřilo v Ježíše.

Vjezd do Jeruzaléma

(Mt 21.1–11; Mk 11.1–11; Lk 19.28–40)

12Na druhý den slyšelo mnoho lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš jde do Jeruzaléma. 13Tu vzali palmové ratolesti, vyšli mu naproti a volali:

»Hosana!

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně,

král izraelský!«

14Ježíš nalezl mladého oslíka a posadil se na něj, jak je psáno:

15'Neboj se, siónská dcero!

Hle, tvůj král přichází,

sedí na oslátku.'

16Jeho učedníci to zprvu nechápali, ale teprve až byl Ježíš oslaven, se rozpomenuli, že to bylo o něm psáno a že mu to tak udělali. 17Dokazovali to všichni ti lidé, kteří byli s ním, když Lazara zavolal z hrobu a vzkřísil z mrtvých. 18Proto mu ti lidé také vyšli naproti, když se dověděli, že on udělal to znamení. 19Farizeové si však mezi sebou říkali: »Vidíte, že vůbec nic nezmůžete. Hle, (celý) svět jde za ním!«

Pohané chtějí vidět Ježíše

20Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. 21Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: »Pane, rádi bychom viděli Ježíše.« 22Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. 23Ježíš jim na to řekl: »Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. 24Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. 25Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. 26Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.

Syn Člověka musí být vyvýšen

27Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. 28Otče, oslav své jméno!« Tu se ozval hlas z nebe: »Oslavil jsem a ještě oslavím.« 29Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: »To k němu promluvil anděl.« 30Ježíš jim na to řekl: »Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. 31Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. 32A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.« 33Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. 34Lidé mu namítli: »My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš zůstane naživu navždy; jak ty můžeš říkat, že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten Syn člověka?« 35Ježíš jim řekl: »Už jen krátký čas je mezi vámi světlo. Choďte, dokud máte světlo, aby vás nezastihla tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. 36Dokud máte světlo, věřte v to světlo, abyste byli syny světla.« 

Zaslepenost a zatvrzelost

Po těch slovech Ježíš odešel a skryl se před nimi. 37Ačkoli před nimi vykonal tolik znamení, nevěřili v něho. 38Tak se mělo splnit slovo proroka Izaiáše:

'Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?

A komu se zjevila moc Páně?'

39Proto nemohli věřit, že Izaiáš opět řekl:

40'Zaslepil jim oči

a zatvrdil jim srdce,

aby očima neuviděli,

srdcem neporozuměli, nenapravili se

a já abych je neuzdravil.'

41To řekl Izaiáš, protože viděl jeho slávu a mluvil o něm. 42Přesto však v něj uvěřilo i mnoho z předních mužů, jenomže kvůli farizeům se k tomu veřejně nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy. 43Byla jim totiž milejší sláva lidská než sláva Boží.

Slovo Ježíšovo soudcem

 

44Ježíš zvolal hlasitě: »Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal; 45a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. 46Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě. 47Kdo moje slova poslouchá, ale nezachovává, toho já nesoudím; vždyť jsem nepřišel, abych svět soudil, ale abych svět spasil. 48Kdo mnou pohrdá a moje slova nepřijímá, má svého soudce: to slovo, které jsem hlásal, bude ho soudit v poslední den. 49Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říkat a co hlásat. 50A já vím, že jeho příkaz je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi to pověděl Otec.«

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - sobota 28. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - pondělí 30. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Neděle 29. 03. 2009, 00.01 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 400x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

fotografoval Lubomír Harrer

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina