Čtení z Nového Zákona - pondělí 30. března 2009

Jan 8

Žena přistižená při cizoložství

8 1Ježíš odešel na Olivovou horu. 2Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. 3Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed 4a řekli mu: »Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. 5Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?« 6Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. 7Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: »Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!« 8A sehnul se opět a psal na zem. 9Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. 10Ježíš se vzpřímil a řekl jí: »Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?« 11Odpověděla: »Nikdo, Pane.« Ježíš řekl: »Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!«

Já jsem světlo světa

12Ježíš k nim znovu promluvil a řekl: »Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.« 13Farizeové mu namítli: »Ty svědčíš sám o sobě, tvé svědectví není právoplatné.« 14Ježíš jim odpověděl: »I když já svědčím sám o sobě, je mé svědectví právoplatné, protože vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte ani odkud přicházím, ani kam jdu. 15Vy usuzujete po lidsku, já neposuzuji nikoho. 16Jestliže však já soudím, je můj úsudek správný, protože nejsem sám, ale jsem já a Otec, který mě poslal - 17a ve vašem Zákoně přece stojí, že svědectví dvou osob je právoplatné. 18Já jsem to, kdo svědčí sám o sobě, a svědčí o mně Otec, který mě poslal.« 19Zeptali se ho tedy: »Kde je tvůj Otec?« Ježíš odpověděl: »Neznáte ani mne, ani mého Otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.« 20Tato slova mluvil u chrámových pokladnic, když učil v chrámě, a nikdo se ho nezmocnil, protože ještě nepřišla jeho hodina.

Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete

21Dále jim řekl: »Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.« 22Židé říkali: »Chce si snad vzít život, že prohlašuje: ‚Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete‘?« 23A on jim řekl: »Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. 24Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších.« 25Zeptali se ho: »Kdo (tedy) jsi?« Ježíš jim odpověděl: »Stále vám to říkám. 26Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten, který mě poslal, je pravdivý, a já mluvím k světu to, co jsem slyšel od něho.« 27Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. 28Ježíš jim řekl: »Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. 29A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.« 30Když tak mluvil, mnozí v něho uvěřili.

Pravda vás osvobodí

31Židům, kteří v něho uvěřili, Ježíš řekl: »Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. 32Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.« 33Namítli mu: »Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: ‚Stanete se svobodnými‘?« 34Ježíš jim odpověděl: »Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. 35Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. 36Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. 37Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. 38Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.«

Váš otec je ďábel

39Řekli mu na to: »Náš otec je Abrahám.« Ježíš jim řekl: »Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. 40Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. 41Vy konáte skutky vašeho otce.« Odpověděli mu: »My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.« 42Ježíš jim řekl: »Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal. 43Proč nerozumíte mé řeči? Proto, že nemůžete slyšet mé slovo. 44Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co váš otec žádá. On byl vrah od počátku a nedrží se pravdy, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví z toho, co je mu vlastní, protože je lhář a otec lži. 45Já však mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. 46Kdo z vás mě může usvědčit ze hříchu? Jestliže říkám pravdu, proč mi nevěříte? 47Kdo je z Boha, Boží slova slyší. Vy neslyšíte, protože z Boha nejste.«

Dříve než byl Abrahám, já jsem

48Židé mu na to řekli: »Neříkáme správně, že ty jsi Samaritán a že jsi posedlý zlým duchem?« 49Ježíš odpověděl: »Já nejsem posedlý, ale ctím svého Otce, kdežto vy mě cti zbavujete. 50Já nehledám svou slávu. Je (kdosi), kdo ji pro mě vyžaduje a kdo soudí. 51Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!« 52Židé mu řekli: »Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci – a ty tvrdíš: ‚Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!‘. 53Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš?« 54Ježíš odpověděl: »Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: ‚Je to náš Bůh!‘ 55Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. 56Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.« 57Židé mu namítli: »Není ti ještě ani padesát let – a viděl jsi Abraháma!« 58Ježíš jim odpověděl: »Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.« 59Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - neděle 29. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - úterý 31. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Pondělí 30. 03. 2009, 22.50 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 657x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Petr Hudeček

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina