Čtení z Nového Zákona - sobota 4. dubna 2009

Jan 11

Lazar umřel

11 1Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. 2To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. 3Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: »Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.« 4Když to Ježíš uslyšel, řekl: »To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.« 5Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. 6Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. 7Potom teprve řekl svým učedníkům: »Pojďme znovu do Judska!« 8Učedníci mu odpověděli: »Mistře, nedávno tě chtěli židé ukamenovat – a zas tam jdeš?« 9Ježíš na to řekl: »Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. 10Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm není světlo.« 11Po těch slovech ještě dodal: »Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho probudil.« 12Učedníci mu řekli: »Pane, jestliže spí, uzdraví se.« 13Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí. 14Ježíš jim tedy řekl otevřeně: »Lazar umřel. 15A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!« 16Tomáš – řečený Blíženec – vyzval ostatní učedníky: »Pojďme i my, ať zemřeme s ním!«

Já jsem vzkříšení a život

17Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. 18Betánie byla blízko Jeruzaléma, jen asi patnáct honů od něho. 19K Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby je potěšili (v žalu) nad bratrem. 20Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. 21Marta řekla Ježíšovi: »Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. 22Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.« 23Ježíš jí řekl: »Tvůj bratr vstane.« 24Marta mu odpověděla: »Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.« 25Ježíš jí řekl: »Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít 26a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?« 27Odpověděla mu: »Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.«

Ježíš zaplakal

28Po těch slovech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: »Mistr je tu a volá tě.« 29Jak to (Marie) uslyšela, rychle vstala a šla k němu. 30Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. 31Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. 32Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla mu: »Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.« 33Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a 34zeptal se: »Kam jste ho položili?« Odpověděli mu: »Pane, pojď se podívat!« 35Ježíš zaplakal. 36Židé říkali: »Hle, jak ho miloval!« 37Ale někteří z nich řekli: »Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?«

Lazar vyšel z hrobu

38Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. 39Ježíš řekl: »Odstraňte ten kámen!« Sestra zemřelého Marta mu namítla: »Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.« 40Ježíš jí odpověděl: »Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.« 41Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: »Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. 42Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.« 43Po těch slovech zavolal mocným hlasem: »Lazare, pojď ven!« 44Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy (plátna) a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: »Rozvažte ho a nechte odejít!«

Usnesení o zabití Ježíše

(Mt 26.1–5; Mk 14.1–2; Lk 22.1–2)

45Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. 46Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. 47Velekněží a farizeové svolali proto veleradu a radili se: »Co máme dělat? Vždyť ten člověk koná mnoho znamení! 48Necháme-li ho tak, všichni v něho uvěří, a pak přijdou Římané a vezmou nám (svaté) místo i národ.« 49Jeden z nich, Kaifáš, který byl v tom roce veleknězem, jim řekl: »Vy vůbec nic nevíte 50ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ.« 51To neřekl ze sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš musí umřít za národ - 52a nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno. 53Od toho dne se rozhodli, že ho zabijí.

54Proto Ježíš už mezi židy veřejně nevystupoval, ale odešel odtamtud do kraje blízko pouště, do města zvaného Efraim, a tam pobýval s učedníky.

55Byly blízko židovské velikonoce a mnozí z toho kraje putovali před svátky vzhůru do Jeruzaléma, aby se posvětili. 56Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámovém nádvoří, říkali si mezi sebou: »Co myslíte? Nepřijde na svátky?« 57Velekněží a farizeové vydali nařízení, že kdo se doví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli zmocnit.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - pátek 3. dubna 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - Květná neděle 5. dubna 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Sobota 4. 04. 2009, 00.01 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 9181x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina