Čtení z Nového Zákona - Zelený Čtvrtek 9. dubna 2009

1 Kor 11

Žena pochází z muže, muž se rodí ze ženy

11 1Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista. 2Musím vás pochválit, že na mne ve všem pamatujete a pevně se držíte naučení, jak jsem vám je odevzdal. 3Rád bych tedy, abyste si byli vědomi, že hlava každého muže je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. 4Proto když se muž modlí nebo promlouvá z vnuknutí a má přitom hlavu přikrytou, zbavuje svou hlavu cti. 5Když se však modlí nebo promlouvá z vnuknutí žena s hlavou nepokrytou, zbavuje svou hlavu cti; je to pak jedno a totéž, jako kdyby se dala ostříhat. 6Nechce-li se tedy žena zahalovat, ať se dá oholit! Je-li však pro ženu neslušné, aby se stříhala nebo holila, ať si bere závoj. 7Muž si ovšem hlavu zahalovat nemá, protože je obrazem a slávou Boží, kdežto žena je slávou muže. 8Nepochází přece muž ze ženy, ale žena pochází z muže; 9ani nebyl muž stvořen kvůli ženě, ale žena (byla stvořena) kvůli muži. 10Proto má žena nosit na hlavě závoj (na znamení své podřízenosti), a to kvůli andělům. 11Ostatně v křesťanství je žena závislá na muži a muž zase na ženě. 12Neboť jako žena pochází z muže, tak se zase muž rodí ze ženy a všecko pochází od Boha. 13Udělejte si proto úsudek sami: je to slušné, aby se žena modlila k Bohu nezahalena? 14A neučí vás už sama příroda, že dlouhé vlasy jsou pro muže hanbou, 15kdežto pro ženu jsou dlouhé vlasy chloubou? To proto, že dlouhé vlasy jsou jí dány jako závoj. 16Chce-li ovšem někdo tvrdohlavě hájit svoje mínění, (tomu říkám:) u nás to ve zvyku není, ani v ostatních církevních obcích.

Večeře jak ji ustanovil Pán

17A když už jsem v tom nařizování: Nemohu chválit, že když se scházíte, je to spíše ke škodě než k užitku. 18Předně slyším, že když se shromažďujete v církevní obci, oddělujete se jedni od druhých, a zčásti tomu věřím. 19Nedá se tomu vyhnout, že mezi vámi dojde i k rozštěpení. Tak se aspoň ukáže, kteří z vás jsou opravdu dobří. 20Když se tedy scházíte, už to není večeře, jak ji ustanovil Pán. 21Každý si totiž bere, co si přinesl k jídlu, takže potom jeden má hlad, a druhý je napilý. 22Copak nemáte (dost) domů, kde byste se mohli najíst a napít? Či pohrdáte církevní obcí Boží, že zahanbujete ty, kdo (nic) nemají? Co vám na to mám říci? Pochválit vás? V tomhle vás chválit nemohu.

To čiňte na mou památku

( Mt 26.26–29; Mk 14.22–25; Lk 22.14–20)

23Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, 24vzdal díky, rozlámal ho a řekl: »Toto je moje tělo, které se za vás (vydává). To čiňte na mou památku«. 25Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: »Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.« 26Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.

Kdo by jedl chléb nehodně, proviní se

27Kdo by tedy jedl chléb (Páně) nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. 28Proto musí člověk sám sebe zkoumat, a tak ať chléb jí a z kalicha pije. 29Kdo totiž jí a pije, a tělo (Páně) nerozlišuje (od obyčejného chleba), jí a pije si odsouzení. 30Proto je mezi vámi tolik nemocných a churavých a mnoho jich už umřelo. 31Kdybychom se sami správně posuzovali, nebyli bychom trestáni. 32Ale když nás Pán trestá, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni s tímto světem. 33Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. 34Má-li kdo hlad, ať se nají doma, abyste se nescházeli k potrestání. Ostatní věci pak zařídím, až přijdu.

 

Jan 13

Umývání nohou učedníkům

13 1Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. 2Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. 3Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. 4Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. 5Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. 6Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: »Pane, ty mi chceš mýt nohy?« 7Ježíš mu odpověděl: »Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.« 8Petr mu řekl: »Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!« Ježíš mu odpověděl: »Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.« 9Šimon Petr mu řekl: »Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!« 10Ježíš mu odpověděl: »Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni.« 11Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: »Ne všichni jste čistí.«

12Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: »Chápete, co jsem vám udělal? 13Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. 14Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. 15Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. 16Amen, amen, pravím vám: Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal. 17Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte. 18Neříkám to o vás o všech. Já vím, které jsem si vyvolil. Ale ať se naplní výrok Písma: ‚Ten, kdo jí můj chléb, zvedl proti mně patu.‘ 19Už teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že já to jsem. 20Amen, amen, pravím vám: Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne; kdo však přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.«

Ježíš předpovídá svou zradu

(Mt 26.20–25; Mk 14.17–21; Lk 22.21–23)

21Po těch slovech se Ježíš v duchu zachvěl a s důrazem prohlásil: »Amen, amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.« 22Učedníci pohlíželi jeden na druhého v rozpacích, o kom to říká. 23Jeden z jeho učedníků ležel na Ježíšových prsou, ten, kterého Ježíš miloval. 24Šimon Petr na něj kývl a vybídl ho: »Zeptej se, kdo to je, o kom to říká.« 25On se naklonil k Ježíšovým prsům a zeptal se ho: »Pane, kdo je to?« 26Ježíš odpověděl: »Ten je to, komu podám omočené sousto.« A vzal sousto, omočil ho a podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. 27Po tom soustu vstoupil do něho satan. Ježíš mu pak řekl: »Co chceš udělat, udělej rychle.« 28Z ostatních, kteří byli u stolu, nikdo nerozuměl, proč mu to řekl. 29Poněvadž Jidáš spravoval pokladnu, mysleli někteří, že mu Ježíš nařídil: »Nakup, čeho potřebujeme na svátky«, nebo aby dal něco chudým. 30On pak vzal sousto a hned odešel. Byla noc.

Nové přikázání

31Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: »Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. 32Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. 33Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, ale jak jsem řekl židům, říkám teď i vám: Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.

34Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.«

Předpověď Petrova zapření

(Mt 26.31–35; Mk 14.27–31; Lk 22.31–34)

36Šimon Petr se ho zeptal: »Pane, kam jdeš?« Ježíš odpověděl: »Kam já jdu, tam za mnou teď nemůžeš jít; půjdeš však za mnou později.« 37Petr mu řekl: »Pane, proč nemohu jít za tebou už teď? Svůj život za tebe položím!« 38Ježíš mu odpověděl: »Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - středa 8. dubna 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - Velký pátek 10. dubna 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Pátek 10. 04. 2009, 21.09 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 385x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina